46 – Rangkuman Ketokohan Pandhawa

Yudhisthira sedang melakukan samadi (karya herjaka HS)

Judul cerita bertokoh utama Yudhisthira yaitu: Puntadewa Lair, Sayembara Gandamana atau sayembara Durpadi dan Kuntul Wilanten.

Judul cerita bertokoh utama Bima yaitu Bima Bungkus, Arimba atau Lampahan Wanamarta, Dewaruci dan Senarodra.

Judul cerita bertokoh Arjuna yaitu: Lairipun Arjuna, Partakrama, Alap-alapan Rarasati, Srikandhi Maguru Manah, Alap-alapan Ulupi, Alap-alapan Gandawati, Mintaraga, Arjuna Sendhang dan Arjuna Terus.

Judul cerita yang bertokoh Nakula atau Sadewa yaitu: Lairipun Nakula dan Sadewa, Nakula Rabi dan Sadewa Rabi.

Judul cerita yang bertokoh Pandhawa bersama yaitu: Pandhawa Apus, Pandhawa Papa, Pandhawa Gupak, Pandhawa Dulit, Pandhawa Gubah, Pandhawa Sungging, Pandhawa Dhadhu, Bale Sagala-gala, Babad Wanamarta dan Pandhawa Babad.

Tokoh Pandhawa dilibatkan dalam cerita yang mirip dengan cerita tokoh manusia, meliputi cerita kelahiran, perkawinan, kematian dan peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat. Masing-masing tokoh disebut dengan berbagai nama.

Yudhisthira mendapat sebutan Dharmaputra (Damarputra), Dharmaatmaja (Darmaatmaja), Dharmawangsa (Darmawangsa), Punta, Puntadewa, Dremakusuma atau Darmakusuma.

Bima mendapat sebutan Bhima (Bima), Bhimasena (Bimasena), Pawanasuta, Bayusuta, Ballawa, Jagal Bilawa, Birawa, Sena, Arya Sena, Bratasena, Wejasena, Wrekodara, Wrekudara, Werkodara, Werkudara.

Arjuna mendapat sebutan Partha (Parta), Dhananjaya (Dananjaya), Wrehannala, Palghuna (Palguna), Palgunadi, Janaka, Pamade, Kombang Ali-ali, Kalithi dan Karithi.

Nakula mendapat sebutan Tangsen dan Grantika. Sadewa mendapat sebutan Sahadewa, Tantipala dan Pinten.

Negara Yudhisthira bernama Indraprastha (Indraprasta), Ngamarta dan Cintakapura.

Tempat tinggal Bima disebut Jodhipati dan Tanggul Pamenang.

Tempat tinggal Arjuna bernama Madukara dengan taman Maduganda.

Tempat tinggal Nakula di desa Sawojajar, sedang desa tempat tinggal Sadewa bernama Bumi Ratawu.

Yudhisthira beristeri Durpadi dan beranak Pancawala. Isteri lain bernama Kuntul Wilanten, tetapi isteri telah merasuk ke tubuh Yudhisthira.

Bima beristeri Hidimbi (Arimbi), beranak Gathotkaca, beristeri Nagagini beranak Antareja, dan beristeri Urangayu beranak Antasena.

Arjuna beristeri Sumbadra, Srikandi dan Larasati (Rarasati), Ulupi, Gandawati, Dresanala, Supraba, Partawati, Srimendang dan beberapa isteri lain yang tidak disebut namanya, tetapi disebut anaknya. Anak Arjuna yang sering disebut-sebut dalam cerita yaitu: Abimanyu, Irawan, Wisanggeni, Pergiwa dan Pergiwati.

Nama-nama tokoh anak Arjuna yang lain yaitu: Bambang Srigati, Bambang Nilasuwarna, Bambang Wijanarka, Bambang Tejasuwarna, Bambang Setiwijaya, Bambang Setiwigena, Bambang Manon Manonton, Dewi Gandasasi.

Nakula beristeri Soka dan Dewi Suyati, beranak Bambang Pramusinta dan Dewi Pramuwati.

Sadewa beristeri Padapa dan Dewarsini. Ia beranak Dewakusuma, Dewi Rayungwulan dan Bambang Sabekti.

Pandhawa terkenal sebagai tokoh sakti . yudhisthira terkenal pusakanya yang berupa pusaka Kalimasada. Bima terkenal gagah perkasa, teguh sentosa dan mempunyai gada sakti bernama Gada Rujak Polo. Kukunya yang terkenal kuat dan sangat berguna untuk membunuh musuh bernama Pancakenaka. Aji yang berkekuatan luar biasa bernama Jayasangara atau Jalasangara.

Arjuna terkenal pandai bermain panah. Panah saktinya bernama Pasupati, Aryasengkali, Sarotama dan Ardhadhali. Keris saktinya bernama Kalanadhah dan Pulanggeni.

Nakula dan Sadewa tidak banyak diceritakan kehebatannya, hanya Sadewa yang dekat dengan dewa.

Dalam akhir hidup mereka, menurut cerita Jawa kuna, hanya Yudhisthira yang suci dan tidak berdosa, maka ia naik ke surga. Sedang Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa harus masuk neraka, mereka berdosa. Mereka masuk ke surga setelah bersuci diri di sungai Gangga. Dalam cerita lakon Pandhawa Mukswa semua warga Pandhawa bisa mukswa ke surga tanpa menjalani hukuman di neraka.

R.S. Subalidinata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s